Địa chỉ: Phố Thễ - Lan Giới

Một số hình ảnh xây dựng môi trường LTLTT

Tác giả: Nguyễn Hồng Phong